1

All πŸ—ƒοΈ autori – persone


Santa Maria Domenica Mazzarello (Favini)
San Giovanni Bosco (Favini)
Il beato Giovanni Bosco (Favini)
Il cuore di don Rinaldi
Les cent mots-clefs de la spiritualite salesienne
Strenna 2022 (Artime)
Dom Bosco: profundamente homem, profundamente santo
Famiglia salesiana. Famiglia di santi
San Domenico Savio visto da vicino